ای عاشقان ای عاشقان پیمانه را گم کرده ام

زان می که در پیمانه ها اندرنگنجد خورده ام

ای پادشاه صادقان چون من منافق دیده ای؟

با زندگانت زنده ام با مردگانت مرده ام

گر گویدم بی گاه شدرورو که وقت راه شد

گویم که این با زنده گو من جان به حق بسپرده امچشمکماچ

                                         دیوان شمس"مولوی"

/ 1 نظر / 8 بازدید
ذکریا

یاد صدای مرحوم ایرج بسطامی افتادم که این آهنگ رو خونده خدا همه اموات وهمچنین رفتگان شما رو بیامرزه