من بی تو دمی فرار نتوانم کرد

احساس ترا شمارنتوانم کرد

گربرسرمن زبان شودهرمویی

یک شکرتوازهزارنتوانم کرد

***************

ازواقعه ای تراخبرخواهم کرد

وآنرا به دوحرف مختصرخواهم کرد

باعشق تودرخاک نهان خواهم شد

بامهرتوسرزخاک بر خواهم کرد

****************

گربردردیرمی نشانی مارا

گردر ره کعبه میدوانی مارا

اینهاهمگی لازمه ی هستی ماست

خوش آنکه زخویش وارهانی مارا

****************

/ 2 نظر / 41 بازدید

دل من چون قلم اندر کف توست زتوست ارشادمانم وگرحزینم...[گل]

امیرکسری

[گل] کعبه یک سنگِ نشان است که ره گم نکنی ! حاجی، إحرام دگر بند، ببین "یار" کجاست؟!! [گل][گل]