بزرگترین عیب دنیا همین بس که بی وفاستبای بای

                     حضرت علی(ع)

نه زندگی آنقدر شیرین است"

نه مرگ آنقدر دردناک"

          که آدمی

پای بر شرافت خویش بگذارد.....

               امام علی (ع) چشمماچ

/ 1 نظر / 7 بازدید
ذکریا

یک قطره آب بود و با دریا شد یک ذره خاک با زمین یکتا شد آد شدن تو اندرین عالم چیست؟ آمد مگسی پدید و ناپیدا شد