انسان هیچ وقت به اندازه آن خودراگول نمی زند

     که خیال می کند دیگران رافریب داده است

                                                       "روشفوکو "                                  

                                 انسان دنیایی ازعجایب است"ارسطو   "                                                   

             انسانها درهیچ یک از ویژگی هایشان به اندازه نیکی کردن

              به همنوعان خود خدای گونه نیستند            "سیسرون "                                                                            

                               ایمان قوت روح است"   چخوف "                                                                          

                                            ای که دررنج وعذابی!

                    تو آنگاه رستگاری که با ذات وهویت خویش یکی شوی...

                                        " جبران خلیل جبران"

/ 1 نظر / 8 بازدید