سخت ترین کار دنیا

نگه داشتن احترام کسی که خودش احترام خودش رو نگه نمی داردبازنده"ارتفاع اندیشه"

دشمنی که دیده می شود زیاد ترس ندارد

         مراقب آن دشمنی باشید

                   که نمی بینید.....!!زبانسخنان حکیمانه

دوست بدار آنهایی راکه درزندگیت نقشی داشته اند.....

نه آنهایی که برایت نقش بازی کرده اند......!!

                                 "سخنان حکیمانه"چشمک

 

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
آمد

موافقم بخصوص با سطر ابتدایی.