چوکنعان را طبیعت بی هنر بود

پیمبر زادگی قدرش نیفزود

هنر بنمای اگر داری نه گوهر

گل از خار ست وابراهیم از آزر

 


 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید