نعره هیچ شیری خانه های چوبی را خراب نمیکند!!

.

.

من از سکوت موریانه ها میترسم.......!

                متفکر                     متفکر

بخشنده بودن بیشترازآنکه توانمندی مالی

بخواهدقلبی بزرگ می خواهد........

                  ماچ                    ماچ

             نویسنده گمنام

/ 0 نظر / 5 بازدید