سه چیز را با احتیاط بردار   

قدم. قلم .قسم

سه چیز راپاک نگهدار:

جٍسم.لباس.خیال!

ازسه‌ چىزکاربگىر"

عقل.همت.صبر!

ازسه چىزخودرانگهدار"

افسوس.فریاد.نفرین‌ کردن!

سه‌ چىزرا آلوده نکن"

قلب.زبان.چِشم

اماٍسه چىزراهىچگاه فراموش نکن"

خدا.مرگ ودوٍست خوب!

 

/ 0 نظر / 12 بازدید