انسان در ابتدا گول خور است ودرپایان گول زن..

به عبارتی بره به دنیا میآید وروباه ازدنیا میرود..

                                 "فرانسوا و لتر"       قدر لحظه ها را بدان

زمانی می رسدکه تو دیگر قادر نیستی بگویی

           جبران می کنم!!!!متفکرلبخند

/ 1 نظر / 4 بازدید
ذکریا

خدایا مرسان زمانی را که برای زندگی همه چیز داشته باشم غیر از زمان