پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری"

آنست که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی/

                           "ماتماگاندی"چشمک

چه فرقی میکندکجا زندگی کنی!

وقتی زبانت را نفهمند"

همه جا غریبه ای" لبخند         "سخنان حکیمانه"

/ 1 نظر / 7 بازدید
ذکریا

وقتی در حال شکست خوردن هستی به دو چیز فکر کن. کسانی که منتظرند شکستت را جشن بگیرند و کسانی که منتظرند تا پیروزیت را جشن بگیرند. پس ادامه بده