ازنردبام میری بالا که خدا را ببینی !

غافل از اینکه خدا اون پایین نردبام راگرفته که تو نیفتی!

ماانسانهافکرمیکنیم

خدا خیلی ازمافاصله داردولی نزدیکترازاون کسی رانداریم

بینابه همه رفتار ماقلب

/ 0 نظر / 8 بازدید