پیش ازمن وتولیل ونهاری بوده است

گردنده فلک نیزبه کاری بوده است

هرجاکه قدم نهی توبرروی زمین

آن مردمک چشم نگاری بوده است

################

برچرخ فلک هیچ کسی چیرنشد

وزخوردن آدمی زمین سیر نشد

مغروربدانی که نخورده است ترا

تعجیل مکن هم بخورددیرنشد

****************

خیام

/ 2 نظر / 11 بازدید
محمدرضا

ای کـــــــاش همه به جایی برسیـم که هر روز بگوئیــــــــم : ای فردا ، هر چه می توانی کن که امروز را به تمامی زیسته ام ... ممنون شما هم لینک شدید