کسی که ازهیچ چیز کوچکی خوشحال نمیشود"هیچگاه خوشبخت نخواهد شدمتفکر

گاهی....تنهاماندن"بهای آدم ماندن است.....!!متفکر

آدم ها....فراموش نمی کنند....!!.....فقط....دیگر ساکت می شوند......متفکر

یک روز رسد غمی به اندازه کوه

یک روز رسدنشاط اندازه دشت

افسانه زندگی چنین است

درسایه کوه باید از دشت گذشتچشمک

                     "سخنان حکیمانه"

/ 0 نظر / 7 بازدید