چه دلپذیراست

                    اینکه گناهانمان پیدا نیستند

                         وگرنه مجبور بودیم

                هر روز خودمان را پاک بشوییم

      شاید هم می بایست  زیر باران زندگی می کردیم

         وباز چه دلپذیرترونیکوست اینکه دروغهایمان

                  شکل مان را دگرگون نمی کند

          چون در این صورت حتی یک لحظه همدیگر را

                         به یاد نمی آوردیم

      خدای بخشنده! تو را بخاطر این همه مهربانی ات

                            سپاس........     

                                       " فدریکو گارسیا لورکا"

/ 1 نظر / 9 بازدید
ذکریا

اگر دروغ رنگ داشت هر روز شاید ده ها رنگین کمان در دهان ما نطفه می بست و بی رنگی کمیاب ترین چیزها بود اگر گناه وزن داشت هیچ کس را توان آن نبود که قدمی بردارد . تو از کوله بار سنگین خویش ناله می کردی و من شاید کمر شکسته ترین بودم. دکتر شریعتی