رازکس مخفی نماندبافروغ رای تو  " حافظ"

                   حتی تاریک ترین شب نیز پایان

                      خواهدیافت وخورشید

                          خواهددرخشید

                                          روزهای خوب خواهندآمد...

                                             "سخنان حکیمانه"

    دنیا به شایستگی هایت پاسخ میدهد,نه به آرزوهایت....

    پس,شایسته ی آرزوهایت باش.......!!!

                                               "سخنان حکیمانه"

     کاش در کتاب قطورزندگی سطری باشیم

        ماندنی"نه حاشیه ای از یاد رفتنی.....

                                " ارتفاع اندیشه"

                                  ماچماچماچ

/ 0 نظر / 4 بازدید