سلام ...سلام..قلب

صداقت شاید

به تو دوستان زیادی ندهد

اما همیشه بهترین وماندگارترینشان را نصیبت می کندچشمک

"جان لنون"

 


 

 


 

/ 0 نظر / 24 بازدید