آدمها همیشه نیاز به نصیحت ندارند

گاهی تنها چیزی که واقعا به آن محتاجند

دستی است که بگیرد

گوشی است که بشنود وقلبی است

که آنها رادرک کند

طنز>توزندگی هرکی بهت سنگ پرت کرد

توبامهربانی بهش گل پرت کن!!البته با گلدونش

خوشمزه

/ 0 نظر / 9 بازدید