موفق کسی است"

که با آجرهایی که بطرفش پرتاب می شود"

یک بنای محکم بسازد.

پیچ جاده آخر راه نیست

مگراینکه تو نپیچی!چشمک

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
ذکریا

به یارو میگن با آجر جمله بساز. میگه من با آجر فقط بلدم با آجر خونه بسازم[نیشخند][خنده]