اگر انسانها بدانندباهم بودنشان محدوداست ,محبتشان به هم نامحدود می شود/فنلون   

 

هیچیک ازتمایلات نفس انسانی خطرناک تر از تمایل به تنبلی نیست/اسمایلز

 

یک انسان ناسپاس خوشبخت نشان بده! / زیکزیلر

 

هیچکس مجبورنیست انسان بزرگی باشد تنهاانسان بودن کافیست/آلبرکامو 

 

هرانسان یک جزیره است درمیان دریای عشق /

 

اراده انسانی,درپهلوی مقدرات او ایستاده وچرخ تکامل اورا اداره می کند./فیثاغورث    

   

 

ای که دررنج وعذابی!تو آنگاه رستگاری که با ذات وهویت خویش یکی شوی./جبران خلیل جبران  

 

 

 هرچه بیشترمی گریزم/به تونزدیکتر می شوم/

هرچه روبرمی گردانم/تورابیشترمی بینم/

 

/ 0 نظر / 9 بازدید