بزرگترین اشتباهی که ما آدمهادر رابطه مون

می کنیم !

نیمه می شنویم

یک چهارم می فهمیم

هیچی فکر نمی کنیم 

ودو برابر واکنش نشان میدهیم.....!؟چشمک

                           " سخنان حکیمانه "

/ 1 نظر / 7 بازدید
ذکریا

تنها کسی که با من درست رفتار می کند خیاطم است که هر بار اندازه های جدیدم را می گیرد. بقیه به همان اندازه های قبلی چسبیده اند و توقع دارند من خودم را با آنها جور کنم