یادتان باشد

                  تازمانیکه نفس می کشید

                 برای آغازی دوباره هرگز دیر

                      نیست!ماچ

     سعی کن تو زندگی درخت باشی

     که اگه کسی بهت لگد زد......

     شکوفه بارانش کنی!!چشمک

 

                                

/ 0 نظر / 7 بازدید