زندگی            

مانند کودکی است که اگر می خواهیدخواب برود, 

پیوسته باید اورا سر گرم کرد.

                                " ولتر"تشویقهورا

/ 1 نظر / 7 بازدید