چه بسیار انسانها دیدم که تنشان لباس نبود

وچه بسیار لباس ها دیدم  که انسانی درونش نبود......

                                      " جملات بیاد ماندنی "             زبان هیچ استخوانی ندارد

اما آنقدر قوی هست که بتواند

       قلبی را بشکند

پس مراقب حرفهایتان باشید..نیشخند "سخنان حکیمانه"

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
ذکریا

حرفهایی که از دهانتان بیرون می آید ویترین شعور شماست[گل]