پروازاعتماد را بایکدیگر تجربه کنیم

        وگرنه می شکنیم

 بال های دوستی مان را....... "مارگوت بیگل"

                           ماچماچماچماچ 

بزرگترین افسوس من برای کارای اشتباهی 

که کردم نیست!

برای کارای درستیه که واسه آدمای اشتباه

کردم!!!زبان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
ذکریا

دستانت را به من بده از آتش بگذریم. کسانی که تنها بودند در آتش سوختند. زرتشت