روزی برای برخی آدمها فقط

     یک خاطره خواهید بود

               نهایت

تلاشتان را بکنید تاخاطره ای خوش

               ماچ    ماچ   ماچ  باشیدماچماچ      

/ 0 نظر / 12 بازدید