کاش در کتاب قطور زندگی

                سطری باشم ماندنی

                       نه حاشیه ای ازیادرفتنی.....

                                          #####

         خوشبختی گمشده همه ماست

               مواظب باشیم اگرآنرا پیدا

                        کردیم

                 خودمان را گم نکنیم......

                          ××××××

     اگر من اونی باشم که تو می خواهی

                     پس من دیگه نیستم!!!

                                           چشمکچشمک

   دانستن اینکه چه موقع باید فاصله گرفت

             وچه موقع باید نزدیک شد

                  کلیدماندگاری هررابطه است

                                           بای بایبای بای

 

                                     

 

/ 0 نظر / 3 بازدید