مشتاقی وصبوری از حد گذشت یارا

     گرتو شکیب داری طاقت نماند ما را

    باری به چشم احسان درحال مانظرکن

   کز خوان پادشاهان راحت بود گدا  را   "سعدی"لبخند

/ 1 نظر / 4 بازدید
ذکریا

زنده می کرد مرا دم به دم امید وصال ور نه دور از نظرت کشته هجران بودم تامگر یک نفسم بوی تو آرد دم صبح شب همه شب منتظر مرغ سحرخوان بودم سعدی