خدایا!

      می دانم خالی از تقصیر نیستم

                اما می خواهم

     از اینکه مرا درهرحال دوست داری

               تشکرکنم.خجالت سخنان حکیمانه

اگرکلیددری رانداری قفلش نکن

اگرکسی رادوست نداری خردش نکن

اگردستی راگرفتی رهایش نکن

                   ارتفاع اندیشهماچ

 

/ 0 نظر / 7 بازدید