حقیقت ندارد زمانی که انسان پیر می شود

        ازرویاهاش دست می کشد

   بلکه زمانی که از رویاهایش دست می کشد

                    پیر می شود

                          گابریل گارسیا مارکز

     تو ممکن است در تمام دنیا یک نفر باشی

     امابرای برخی افراد تمام دنیا هستی

                          گابریل گارسیا مارکز

                                            

/ 0 نظر / 4 بازدید