امام حسن عسکری(ع)

تمام پلیدیها در خانه ای قرار داده شده وکلید

                 آن دروغگویی استمتفکرمتفکر

/ 1 نظر / 7 بازدید
ذکریا

دروغ انجاریست در اعتماد به نفس تو [ناراحت]