به قیمت سپیدشدن مو هایم تمام شد....

                   ولی آموختم که:

        ناله ام سکوت باشد....

     گریه ام لبخند.....

وتنهاهمدمم"خدا......

                        متفکرمتفکر

هنگامی که کسی آگاهانه تورانمی فهمد

خودت را برای توجیه خسته نکن......!!!

                   متفکرمتفکر

قضاوت درباره اشتباهات دیگران آسان است....

پی بردن به خطاهای خودمان "دشوار.

                              متفکرمتفکر

          تجربه بی رحم ترین معلم دنیاست.

             چون اول امتحان می گیره

                  بعددرس میده!

                                متفکرمتفکر

زندگی همچون کتابی است بافصلهای بد"خوب

وپراضطراب.امااگرورق نزنید.....

هرگزنخواهیددانست فصل بعدی چه درمیان دارد

                سخنان حکیمانهمتفکرمتفکرماچ

 

                       

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید