همه کس کشیده محمل به جناب کبریایت

من وخجلت وسجودی که نکرده ام برایت

       فرشتهفرشته فرشته    فرشتهفرشتهفرشته    فرشتهفرشتهفرشته

 کی بود یارب که خوبان یاد این بیدل کنند

کزخیال خوشدلان چون غم فراموشیم ما

 

 

                        

                  

 

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید