هیجانها فرا گیردار هستند

              اگر کنار افراد شاد باشید

                          شما هم شاد خواهید شدخنده

              واگر کنارافراد افسرده باشید

                               شما هم افسرده خواهید شدناراحت

همیشه بزرگوارترازآن باشیدکه برنجید

           ونجیب تر ازآن باشید که برنجانیدچشمک

/ 1 نظر / 7 بازدید
ذکریا

می خندم چون هستم. گریه می کنم چون آسمانم [متفکر]