فردا برای دلجویی دیر است,امروز زخم نزنلبخند

درزندگی منتظر معجزه نباش,خودت معجزه زندگیت باشهورا

(ما سم - مار را با پادزهر خنثی می کنیم

اما سم - کلمات را چه گونه؟

       نمی دانم؟!      حسین پناهی)فرشته

 بهای دوست...

نه از زیبایی اوست....

ونه از دارایی اوست .....

فقط از وفای اوست......ماچماچ

ترس را از خود بران وبا خودبگو ...

من بانیروی شعورخود قدرت انجام هر کاری را دارم  ژوزف مورفیچشمک

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید