گرمی نخوری طعنه مزن مستان را

بنیادمکن توحیله ودستانرا

توغره بدان مشوکه می می نخوری

صدلقمه خوریکه غلام است انرا !!چشمک

/ 0 نظر / 10 بازدید