دی کوزه گری بدیدم اندر بازار

                  برپاره گلی لگدهمی زد بسیار

         وان گٍل به زبان حال با او میگفت

                  من همچو تو بوده ام مرا نیکو دار

                             " خیام"

/ 2 نظر / 7 بازدید
حسین

ز خاک آفریـــــــدت خداوند پاک پس ای بنده افتادگی کن چو خاک شعری از سعدی [گل]

ذکریا

آوای هزاران بشر خاک شده، در زیر رواق آسمان می پیچید گل بر سر چرخ کوزه گر می چرخید انگار که صاحب صدا را می دید " هان کوزه گرا بپای! هان کوزه گرا! این کله پادشاه ، آن دست گدای" " پا بر سر و روی من به خواری مگذار. من همچو تو بوده ام مرا نیکو دار " فریدون مشیری