لبخند چون دلت با من نباشدچشمک

             متفکر هم نشینی سود نیستقهر

                                        مولوی

     انسانها"

  هرچه بیرونشان ساکت تر باشد

     فریاد درونشان بیشتر است!

                             " سخنان حکیمانه"

/ 1 نظر / 4 بازدید
ذکریا

در جواب ابلهان آنقدر سکوت کردیم که گفتند سکوت علامت رضاست [متفکر] مادرجون من رشته ام برقه.