لبخندخنده در ورای خود رازها در سینه داردخنثی

       متفکر  چه پیچاره اند مردمی که  قهرمانشان بز دل استتشویق

           تشویقسعادت دیگران بخش مهمی از خوشبختی ماستهورا

گفتند بهشت را میخواهی یا دوست

                                گفتم  جهنم است بهشت بی دوستتعجب

/ 1 نظر / 7 بازدید
ذکریا

تا وقتی از موفقیت دیگران خوشحال نشویم دیگران از شکست ما غمگین نخواهند شد [گل]