مثل نگه داشتن یک بادبادک درباد

داشتنت کار دشواری است

             تو برو

من سر به هوا به دنبال تو

       به باد خواهم رفتچشمک

/ 0 نظر / 7 بازدید