خوان کرم گسترده ای"مهمان خویشم برده ای

                           گوشم چرا مالی اگر"من گوشه نان بشکنم

                                       متفکرمتفکرمتفکر

               کوتاه نظر غافل از آن سرو بلند است

                    کاین جامه به اندازه ی هر کس نبریدند

                                      ماچماچماچ

                     دانه پنهان کن"به کلی دام شو

                                 غنچه پنهان کن"گیاه بام شو

                     هر که اوحسن خود را در مزاد

                                 صدقضای بد سوی او رو نهاد

                                           لبخندلبخندلبخند

/ 0 نظر / 7 بازدید