بایدبدجنس باشی.....!!تا عاشقت باشن.....!!شیطان

بایدخیانت کنی......!!تاهمیشه نگرانت باشن......!!شیطان

بایدهی رنگ عوض کنی......!!تادوست داشته باشند....!!دروغگو

اگه ساده ای...!!اگه باوفایی...!!اگه یک رنگی...!!ماچ

              همیشه تنهایی.....!!!!! ناراحت

                                                   گمنام

/ 1 نظر / 5 بازدید
دیوونگی

من چند وقته به این نتیجه رسیدم و راه تنهایی و انتخاب کردم