اگربخشش باعث کوچیک ترشدن می شد

              خداوندآنقدربزرگ نبودماچ

           انسان درزیرزبان خویش پنهان

                       است حضرت علی (ع)ماچ

      خدایا ما اگربدکنیم ترابنده بسیاراست

      تواگرمدارانکنی ماراخدایی دیگرکجاست؟!

                        فرشتهفرشتهفرشتهفرشته

              

/ 0 نظر / 7 بازدید