آدمی راامتحان به کردار باید کرد نه به گفتار

چه بسیارند مردمی زشت کردار ونیکو گفتار

                                    "فیثاغورث"هورا

آنچه انسانها را کنار هم نگه میدارشباهتهایشان نیست!

درک وشعورشان نسبت به تفاوت هایشان است!متفکر

 

/ 2 نظر / 7 بازدید
بیا بخند برو

ننه سلام کم پیدا شدی ننه

ذکریا

هستند کسانی که در زندگیتان بهترین حرفها را در بهترین زمانها میزنند. ولی وقتی قرار باشد که درباره آنها قضاوت کنی و نظر بدی این اعمالشان هستند که ملاک ارزیابی باید قرار بگیرد نه کلامشان